Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Varsavia, Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii - Dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej Pan
Trimestrale
ISSN: 0023-5881
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Coll: Riv. 80
Consistenza: a. L, 2002, 1 - a. LIII, 2005, 3-4
Lacune: a. LI, 2003, 3 - a. LII, 2004, 4;
[ 2010-2002 ]

copertina della rivista


a. LIII, 2005, 3-4

Od Redakcji, p. 265

STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS / ETUDES ET MATERIAUX
"Ścieki, kloaki i sekretnicy". Problemy oczyszczania miast srodkowoeuropejskich w sredniowieczu i w czasach nowożytnych od XV do drugiej polowy XIX wieku / "Sewerage, cesspits and refuse collectors". The problems of sewage treatment in Central European towns from the 15th c. to the second half of the 19th c. / "Égouts, cloaques, nettoyeurs d'égouts". Problèmes de nettoiement des villes de l'Europe centrale depuis le moyen âge jusqu'au XIXe siècle

Edmund Kizik, Wstep. Ad locum secretum / Introduction. Ad locum secretum / Préface. Ad locum secretum, p. 267
Jerzy Piekalski, Stan czystości średniowiecznych miast Europy Środkowej. Zarys problemu z punktu widzenia archeologa / The sanitary condition of mediaeval towns in Central Europe from the archaeologist's perspective / Etat de propreté des villes médiévales d'Europe centrale. Aperçu du problème présenté par un archéologue, p. 271
Robert Krzywdzinski, Ścieki i latryny średniowiecżnego oraz nowozytnego Gdańska w świetle źródel archeologicznych / Sewers and cesspits in the mediaeval and modern Gdansk in view of archaeological excavations / Egouts et latrines de Gdansk médiéval et moderne à la lumière des sources archéologiques, 279
Zbigniew Polak, Średniowieczne i nowożytne urzadzenia sanitarne odsłoniete w trakcie badań archeologicznych prowadzonych przy ulicy Powrożniczej w Gdańsku w latach 2002-2004 / The mediaeval and modern sanitary facilities excavated at Powroznicza Street in Gdansk in 2002-2004 / Installations sanitaires médiévales et modernes, découvertes au cours des fouilles archéologiques entreprises à la rue Powroznicza à Gdansk, dans les années 2002-2004, p. 293
Wojciech Brzezowski, Urzadzenia wodno-kanalizacyjne w domach wrocławskich w XVII i XVIII w / Plumbing in Wroclaw houses in the 17th and 18th c. / Réseau de distribution d'eau et installation sanitaire dans les maisons de Wroclaw aux XVIIe et XVIIIe siècle, p. 305
Mirosław Marcinkowski, "Miejsca sekretne" w Elblagu od XIII do XIX wieku w świetle wykopalisk / "Secretplaces" in Elblag from the 13th to the 19th c. in view of excavations / "Lieux secrets" à Elblag du XIIIe au XIXe siècle, à la lumière des fouilles, p. 313
Urszula Sowina, Zanieczyszczenie wód w miastach średniowiecznych i wczes-nonowożytnych / Water pollution in mediaeval and early modern towns / Pollution des eaux dans les villes médiévales et au début de l'époque moderne, p. 319
Zofia Maciakowska, Z badań nad gospodarka wodna w Glównym Mieście w Gdańsku do poczatku XV w / Research on water supply in the Main town of Gdansk until the beginning of the 15th c / Etudes sur l'aménagement des eaux dans la Ville Principale à Gdansk jusq'au début du XVe siècle, p. 331
Roman Czaja, Troska o stan sanitarny w miastach pruskich w XIV i XV w. / Caring for the sanitary condition of Prussian towns in the 14th and 15th c. / Comment veillait-on sur l'état sanitaire des villes de la Prusse aux XIVe et XVe siècles, p. 343
Andrzej Karpiński, Kaci a problemy oczyszczania miast koronnych w XVI-XVIII w / Executioners and the problems of waste disposal in Polish towns in the 16th-18th c / Les bourreaux et les questions du nettoiement des villes de la Couronne aux XVIe-XVIIIe siècles, p. 351
Dariusz Kaczor, Labor infamus - labor utilis. Funkcje kata w systemie utrzymywania czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku / Labor infamus - labor utilis. The functions of the executioner in waste disposal systems in the cities of Royal Prussia in the 16th-18th c / Labor infamus - labor utilis. Les fonctions du bourreau dans le système de l'entretien de la propreté dans les grandes villes de la Prusse Royale aux XVIe-XVIIIe siècles, p. 361
Jacek Wijaczka, Miotla i miecz. Jak kaci i ich sludzy sprzatali ulice w Królewcu w końcu XVII i na poczatku XVIII wieku / The sword and the brush. How executioner cleaned the streets of Królewiec at the endof the 17th c. and at the beginning of the 18th c / Le balai et la hache. Comment les bourreaux et leur valets nettoyaient-ils les rues à Königsberg à la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, p. 377
Boguslaw Dybaś, toruńska ordynacja o oczyszczaniu miasta z 1594 roku i jej geneza / The torun statute concerning waste disposal from 1594 and its origin / Ordonnance de nettoiement de la ville de torun de 1594 et son origine, p. 383
Józef Arno Włodarski, Z problematyki higieny w miastach biskupiej Warmii (XVII-XVIII w.) / The problems of hygiene in the towns of the bishopric of Warmia in the 17th-18th c / Quelques problèmes de l'hygiène dans les villes episcopales en Warmie (XVIIe-XVIIIe siècles), p. 389
Radosław Kubicki, "Czystość" w miastach regionu świetokrzyskiego w XVI-XVIII w / The "cleanliness" in the towns of the Kielce region in the 16th-18th c / "Propreté" dans les villes de la région des Monts Ste Croix, aux XVIe-XVIIe siècles, p. 397
Ewa Barylewska-Szymańska, Czystość i higiena w gdańskich domach mieszczańskich drugiej połowy XVIII wieku / Hygiene in Gdansk houses in the 2nd half of the 18th c / Propreté et hygiène dans les maisons des bourgeois de Gdansk de la seconde moitié du XVIIIe siècle, p. 411
Iwona Janicka, Urzadzenia sanitarne w Wilnie w XIX wieku / Sanitary fittings in Yilnius in the 19th c / Instalations sanitaires à Vilno au XIXe siècle, p. 423
Dagmara Fleming-Cejrowska, Problem "miejsc ustepowych" w opiniach lekarzy i mieszkanców Warszawy w drugiej polowie XIX wieku / The problem of toilets in Warsaw in the 2nd half of the 19th c. as viewed by doctors and city dwellers / Question des "lieux d'aisances" dans l'opinion des médecins et des habitants de Varsovie, dans la seconde moitié du XIXe siècle, p. 433

Summary, p. 443


a. LIII, 2005, 2

STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS / ETUDES ET MATERIAUX
Gerhard Jaritz, Droga do kościola w póżnym średniowieczu: splendor i kurz / The late medieval road to church: between splendor and dust / Le chemin de l'église au bas moyen âge : splendeur et poussière, p. 131
Ruth- E. Mohrmann, Pośmiertne inwentarze mienia - krytyka żródła, problemy Badawcze / Probate inventories - source critique and research problems / Les inventaires des biens après décès - critique de la source, problèmes de recherche, p. 137
Aleksander Jankowski, Osiemnastowieczne kościoły przysłupowe i quasi-przysłupowe w dolinie Noteci / Eighteenth-century framed and quasi-framed churches in the valley of the Noted / Les églises à poteau au XVIII e siècle dans la vallée de Notée, p. 147

KOMUNIKATY NAUKOWE / COMMUNIQUES / COMMUNIQUES SCIENTIFIQUES
Jaroslaw Ościłowski, Czy istniał wczesnośredniowieczny gród w Bielsku na Starym Mazowszu? / Was there an early-medieval stronghold in Bielsk in Old Mazovia / Y avait-il un castrum en haut moyen âge à Bielsk dans la Vieille Mazovie?, p. 181
Anna Siwiak, Średniowieczna figurka gliniana z badań archeologicznych w Bydgoszczy / A medieval clay figurine excavated in Bydgoszcz / La figurine en argile médiévale des fouilles à Bydgoszcz, p. 191
Grazyn a Klimecka, Średniowieczny traktat o zapobieganiu chorobom / A medieval treaty on preventing illnesses / Un traité médiéval sur la prévention des maladies, p. 197
Zdenek Hazlbauer, Sygnatury garncarskie na gotyckich i renesansowych kaflach czeskich / Potters' signatures on Gothic and Renaissance Bohemian tiles / Les marques des potiers sur la céramique de poêle tchèque gothique et de la renaissance, p. 205
Mychajło Hłuszko, Wiejskie zaprzegi konne na Ukrainie w XVI-XVIII w. / Rural horse teams in Ukraine in the 16 th -18 th c / Les harnachements de trait campagnards en Ukraine aux XVIe XVIIIe siècles, p. 217

Recenzje / Reviews, reports and notes / Critiques, comptes rendus et notes, p. 221
Sprawozdania i zapiski, p. 237
Wspomnienia / In memoriam / In memoriam
Danuta Molenda (23 VI 1931 - 22 III 2004) - Dariusz Glówka, p. 253
Kronika naukowa / Chronicle / Chronique scientifique, p. 255


a. LIII, 2005, 1

STUDIA I MATERIALY/STUDIES AND MATERIALS/ETUDES ET MATERIAUX
Olgierd Lawrynowicz, Pas rycerski na Slasku i w Malopolsce w wiekach srednich. Studium ikonograficzne/The Knighthood belt in Silesia and Little Poland in the Middle Ages. An iconographic study/La ceinture de chevalier en Silésie et en Petite Pologne au moyen âge. Etude iconographique, p. 3
Tomasz Nowakowski, Lokacja i uklad urbanistyczny Bydgoszczy na tle przemian gospodarczych w XIV wieku/The foundation and expansion of Bydgoszcz in the context of economic development in the fourteenth century/Location et système urbanistique de Bydgoszcz en fonction des transformations éme urbanistique de Bydgoszcz en fonction des trasformations économiques au XIVe siècle, p. 17
Tomasz Samojlik, Stanislaw August Poniatowski w Puzczy Bialowieskiej (30 sierpnia-2 wrzesnia 1784 roku) /Stanislaw August Poniatowski in the Bailowieza Forest (30th August-2nd September 1784) /Stanislas Auguste Poniatowski dans la forêt de Bialowieza (les 30 août-2 septembre 1784), p. 35
Tomasz Suma, Rodzina Erbe - ród fabrykancki z Zawiercia/The Erbe family - manufacturers from Zawiercie/La famille Erbe - dynastie de gros fabricants de Zawiercie, p. 53

PRZEGLAD BADAN/
Edmund Kizik, Nowe polskie prace na temat historii dzwonów/New Polish studies on the history of bells/Nouveaux ouvrages polonias au sujet de l'histoire de cloches, p. 65

METODY BADAWCZE/
Radoslaw Herman, Henryk Wrzosek, Wykorzystanie elektronowej mikroskopii skaningowej i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do okreslania surowca zweglonych tkanin wykopaliskowych/Electron scanning microscopy and infra-red absorption spectroscopy as methods of identifying the raw material of charred excavated textiles/Emploi de la microscopie électronique scanographique et de la spectroscopie d'absorption en infrarouge pour indiquer la matière première des tissus carbonisés provenant des fouilles, p. 71

Recenzje/Reviews/Critiques, p. 85
Sprawozdania i zapiski/Reports and notes/Comptes rendus et notes, p. 101
Kronika naukowa/Chronicle/Chronique scientifique, p. 115


a. LI, 2003, 2

STUDIA I MATERIALY/STUDIES AND MATERIALS/ETUDES ET MATERIAUX
Od Redakcji/From the Editor/Editorial, p. 155
Dariusz Glówka, Andrzej Klonder, Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od sredniowiecza po nowozytnosc/Property inventories in the studies of European culture from the Middle Ages to modern times/Inventaires des biens dans les études de la culture de l'Europe depuis le moyen âge jusq'aux temps modernes, p. 157
Elzbieta Mazur, Wykorzystanie inwentarzy w badaniach nad kultura XIX wieku na ziemiach polskich/The use of inventories in research on the nineteenth-century culture in Poland/Emploi des inventaires dans les études de la culture du XIXe siècle sur les terres de Pologne, p. 177
Olga Miriam Przybylowicz, Inwentarze wloskich klasztorów klarysek: San Gimignano (1317-1340), Bolonia (1337-1341), Ferrara (1337) /Inventories of Italian Poor Clare nunneries: San Gimignano (1317-1340), Bologna (1337-1341), Ferrara (1337) /Inventaires des cloîtres italiens des clarisses: San Gimignano (1317-1340), Bologne (1337-1341), Ferrare (1337), p. 183
Maria Koczerska, Inwentarze majatku ruchomego duchowienstwa krakowskiego w XV wieku/The inventories of movable property of Cracow clergy in the 15th century/Inventaires des biens meubles du clerg� de Cracovie au XVe siècle, p. 201
Andrzej Wlodarek, Inwentarze klasztorne w badaniach z historii sztuki na przykladzie inwentarzy klarysek krakowskich/Convent inventories in art history research n the example of Cracow Poor Clare convent inventories/Inventaires des cloîtres dans les études de l'histoire de l'art - exemple des inventaires des clarisses de Cracovie, p. 211
Urszula Augustyniak, Inwentarze mienia radziwillowskiego z XVI-XVII wieku jako zródlo do historii mentalnosci i zycia codziennego - mozliwosci badan/Property inventories of the Radziwill family in the 16th-17th c. as a source to the history of mentality and everyday life - reserch opportunities/Inventaires des biens de la famille Radziwill aux XVIe-XVIIe siècles en tant que source pour l'histoire de la mentalité et de la vie quotidienne - possibilités de l'étude, p. 231
Marek Wagner, Inwentarze ruchomosci oficerów koronnych z drugiej polowy XVII wieku/Inventories of Polish officers from the second half of the 17th century/Inventaires des biens meubles des officiers de l'arm�e de la Couronne de la seconde moiti� du XVIIe siècle, p. 249
Jaroslaw Dumanowski, Inwentarze wielmoznych i urodzonych. Konsumpcja szlachty wielkopolskiej w XVIII w/Inventories of the rich and noble. The consumption of Great Poland nobility in the 18th century/Inventaires des seigneurs et des nobles. Consommation de la noblesse de Grande Pologne au XVIIIe siècle, p. 261
Antoni Romuald Chodynski, Obyczaijowosc polska w swietle inwentarzy Czapskich herbu Leliwa z pierwszej polowy XVIII wieku/Polish customs as reflected in the inventories of the Czapski family from the first half of the 18th century/Les moeurs des Polonais d'après les inventaires de la famille Czapski porteurs du blason Leliwa, de la première moiti� du XVIIIe siècle, p. 277

Recenzie/Reviews/Critiques, p. 293
Kronika Naukowa/Chronicle/Chronique Scientifique, p. 317


a. LI, 2003, 1

STUDIA I MATERIALY/STUDIES AND MATERIALS/ETUDES ET MATERIAUX
Marcin Rafal Pauk, Funkcjonowanie regale fortyfikacyjnego w Europie Srodkowej w sredniowieczu/The functioning of fortification regal privileges in Central Europe in the Middle Ages/Fonctionnement de la r�gale de fortification en Europe centrale au moyen âge, p. 3
Anna Petrycka, "Umrzec w wianku". Próba interpretacji nowozytnych pochówków z wiankami/ "to die in a garland". An interpretation of the significance of garlands found in graves/ "Mourir en couronne de fleurs". Essai d'interprétation des enterrements avec des couronnes de fleurs, p. 17
Ewa Barylewska-Szymanska, Wojciech Szymanski, "... na sw. Michala lub od zaraz" - sprzedaz i wynajem domów i mieszkan w Gdansku w 1775 roku/"... on Michalelmas or from now" - selling and reting houses and flats in Gdansk (Danzig) in 1775/"... à la Saint Michel ou imm�diatement" vente et location des amisons et des appartements � Gdansk, en 1775p. 27

Komunikaty naukowe/Communiques/Communiques scientifiques, p. 41
Polemiki i dyskusje/Polemics and discussions/Polemiques et debats, p. 67
Kronika naukowa/Chronicle/Chronique scientifique, p. 81


a. L, 2002, 3-4

PIECDZIESIAT LAT BADAN NAD KULTURA MATERIALNA/FIFTY YEARS OF MATERIAL CULTURE RESEARCH/CINQUANTE ANS D'ETUDES SUR LA CULTUREMATERIELLE
Od Redakcji/From the Editor/Editorial, p. 251
Wojciech Szymanski, Archeologia w "Kwartalniku Historii Kultury Materialnej"/Archaeology in "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej"/L'archéologie dans "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", p. 255
Janusz Ostoja-Zagórski, Archeologia wobec humanistycznych koncepcji badan nad kultura/Archaeology against the humanistic concept of culture studies/L'archéologie face aux conceptions humanistes des recherches sur la culture, p. 277
Leszek Kajzer, Z badan nad zamkami w Polsce w wieku XIII/From research on castels i n Poland in the 13th century/Recherches sur les châteaux en Pologne au XIIIe siècle, p. 287
Wojciech Iwanczak, Nowsze badania mediewistyczne w Czechach - refleksje niezobowiazujace/Newer mediaevak research in the Czech Republic - noncommittal reflexions/Récentes études m�di�vistes en République Tch�que - quelques r�flexions, p. 305
Martin Dinges, Rezente Forschungstrends zur Geschichte der Armut - Frühe Neuzeit und Spätmittelalter/New trends in research on the history of poverty in the late Middle Ages and the early modern era/Nouvelles orientations des recherches sur l'histoire de la puvret� au bas moyen âge et au début des temps modernes, p. 311
Ruth-E. Mohrmann, Volkskundliche Sachkulturforschung/Studies of Sachkultur/Etudes ethnologiques de la Sachkultur, p. 331
Václav Buzek, Geschichte der Alltagskultur der Frühen Neuzeit in der tschechischen Geschichtsschreibung/Everyday life culture in the early modern era in Czech historiography/La culture de la vie quotidienne au début des temps modernes dans l'historiographie tch�que, p. 341

STUDIA I MATERIALY/STUDIES AND MATERIALS/ETUDES ET MATERIAUX
Piotr Borawski, Uzbrojenie gruzinskich górali - Chewsurów w XVII-XX wieku/The weapons of Georgian Chevsur mountaineers in 17th-20th century/L'armement des montagnards g�orgiens - Khevsours aux XVIIe-XXe siècles, p. 351
Silke Meyer, Grafika w domach angielskiej middle class. Analiza posmiertnych inwentarzy majatkowych z lat 1730-1820 (odbiorcy, funkcja i Kontekst obrazu) /Graphics in English middle-class households. An analysis of probate inventories from 1720-1820 (Recipients, functions and context of the picture) /Les gravures dans les maisons de la middle class anglaise. Analyse d'inventaires après décès des années 1730-1820, p. 371

POLEMIKI I DYSKUSJE
Jerzy Sikora, Uwagi na temat tzw. opactwa Panny Marii w Tumie pod Leczyca/Some remarks on the so-called Holy Virgin abbey in Tum near Leczyca/Remarques au sujet de la soi-disant abbaye de la Vierge Marie � Tum pr�s de Leczyca, p. 393
Edmund Kizik, Gdanskie umowy na odlewanie dzwonow z XVII i XVIII wieku. Uwagi po lekturze pracy Elzbiety Wroblewskiej/Bell-casting contracts inDanzig in the 17th-18th centuries. Some remarks on Elzbieta Wroblewska's work/Les contrats concernant la fonte des cloches � Gdansk des XVIIe-XVIIIe siècle. Remarques après la lecture de l'ouvrage d'Elzbieta Wróblewska, p. 405

Recenzie/Reviews/Critiques, p. 415
Kronika Naukowa/Chronicle/Chronique Scientifique, p. 429


a. L, 2002, 2

STUDIA I MATERIALY/STUDIES AND MATERIALS/ETUDES ET MATERIAUX
Klara Soltan-Koscie1ecka, Stilusy p�nosredniowieczne z terenu obecnej Polski/ The late-mediaeval stiluses from the present territory of Poland/ Les stiluses du bas moyen-�ge du présent territoire polonais, p. 123
Wieslaw Partyka, Budowa szpitala na Przedmiesciu Lwowskim w Zamosciu (1774-1775) / The building of the hospital in the Lvov Suburb in Zamosc (1774-1775) / La construetion de l'hôpital dans la banlieue de Lw�w � Zamosc (1774-1775), p. 133
Katarzyna Maniewska, Gl�d w Republice Niemc�w Nadwolzanskich w latach 1921-1922/ The famine of 1921-1922 in the Republic of Volga Germans/, La famine dans la République allemande de Volga dans les années 1921 � 1922, p. 144
Andrzej Wozniak, Na peryferiach Grochowa. Z badan nad zyciem codziennym Goclawia w okresie miedzywojennym/ At the outskirts of Groch�w. Some research on the everyday life of Goclaw between the World Wars/ Sur les p�riph�ries de Groch�w. Des recherehes sur la vie quotidienne de Goclaw pendant l'entre-deux-guerres, p. 155


KOMUNIKATY NAUKOWE/COMMUNIQUES/COMMUNIQUES SCIENTIFIQUES
Anetta Glowacka, Mieszkanki Wojnicza. Sytuacja kobiety w malym miescie w XVI-XVIII wieku/ The females of Wojnicz. The position of the woman in a small town in the 16th-18th century/, Les femmes de Wojnicz, La position de la femme dans une petite ville aux XVIe-XVIIe siècles, p. 183

ZR�DLA/SOURCES
Barbara Baczynska, Mlyn nad Rudawa w 1809 roku. Spis dobytku Katarzyny Pabianowej mlynarki z podkrakowskiej wsi Bronowice Male/ The mill on the Rudawa in 1809. The probate inventory of Katarzyna Pabianowa, a miller from the village of Bronowice Male near Cracow/ Le moulin de Rudawa en 1809. L'inventaire de Katarzyna Pabianowa, la moulini�re du village Bronowice Male � cot� de Cracovie, p. 191

Recenzje, Sprawozdania i Zapiski/ Reviews, reports and notes/ Critiques, comptes rendus et notes, p. 199
Kronika Naukowa/Chronicle/Chronique scientifique, p. 233


a. L, 2002, 1

STUDIA I MATERIALY/STUDIES AND MATERIALS/ETUDES ET MATERIAUX
Kestutjs Katalynas,Gediminas Vaitkevicius, Rozw�j Wilna w XIV wieku w swietle badan archeologicznych/ The development of Vilnius in the 14th c. in the light of archaeological excavations/ L'expansion de Vilnius au XIVe siècle à la lumi�re des recherches archéologiques, p. 3
Tomasz Czerwinski, Wyposazenie chalupy wiejskiej na p�lnocnym Mazowszu w drugiej polowie XIX i pierwszej polowie XX wieku/ The furnishings of the peasant house in northern Mazovia in the second half of the 19th c. and the first half of the 20th c/ L'�quipement de la cabane à la campagne du nord de la Mazovie à la seconde moiti� du XIXe et la première moiti� du XXe siècle, p. 11

KOMUNIKATY NAUKOWE/ COMMUNIQUES/COMMUNIQUES SCIENTIFIQUES
Marian Glosek,Blazej Muzolf, Dwa fragmenty helm�w redniowiecznych znalezione na zamku w Smoleniu, pow. Olkusz/ Two fragments of mediaeval helmets found in the castle in Smolen, district of Olkusz/Deux fragments des heaumes m�di�vaux trouv�s au ch�teau de Smolen, district de Olkusz, p. 35
Miroslaw Marcinkowski, Wagi i odwazniki kupieckie ze Starego Miasta Elblaga/ Merchants' scales and weights from the Old town of Elblag/ Les balances et les poids de commerci de la Vieille Ville � Elblag, p. 44
Irena Turnau, Wplyw ubior�w narodowych srodkowej i wschodniej Europy na stroje dworskie w krajach skandynawskich w XVII i XVIII wieku/ The influence of the national costume of Central and Eastern Europe on the court dress in Scandinavia in the 17th-18th c./ L'influence des costumes nationaux de l'Europe centrale et orientale sur les costumes de la cour dans les pays scandinaves aux XVIIe et XVIIIe siècles, p.53
Dariusz Gl�wka, Warunki podr�zy po Europie Zachodniej w drugiej polowie XVIII w. w relacjach trzech polskieh duchownych/, Travelling conditions in Western Europe in three Polish clergymen's relations from the second half of the 18th c./ Les conditions des voyages en Europe occidentale dans la seconde moiti� du XVIIIe siècle d'après les ouvrages de relation des trois ecclésiastiques polonais, p. 61

POLEMIKI I DYSKUSJE/ POLEMICS AND DISCUSSIONS/ POLEMIQUES ET DEBATS
Piotr A. Nowakowski, O potrzebie upowszechnienia terminologii bronioznawczej - uwagi na marginesie polskiego wydania pracy B. Trubnikowa Wielki leksykon broni i uzbrojenia/ Some remarks on terminology in studies on historic weapons - in connection with the Polish edition of B. Trubnikov's Wielki leksykon broni i uzbrojenia [Great Lexicon of Weapons]/ Sur la n�cessit� de propager la terminologie des armes, remarques à propos de l'ouvrage de B. Trubnikov, Wielki leksykon broni i uzbrojenia [Grand lexique des armes], paru en polonais, p. 73

Recenzje, Sprawozdania i Zapiski/ Reviews, reports and notes/ Critiques, comptes rendus et notes, p. 79
Kronika Naukowa/Chronicle/ Chronique scientifique, p. 109


[Elenco riviste][Periodicals list][Liste revues]
© Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"